Maasuurpetojen seuranta, vaikutukset ja vahinkojen ennaltaehkäisy

WWW-sivusto sijoitettu uudelleen

Vuosien 2011-2014 petohankesivusto sijoitettiin uudelleen maaliskuussa 2019 aiemman sivuston sulkeuduttua. Hankkeen tulokset ja toimenpiteet herättivät kiinnostusta, joten oli välttämätöntä palauttaa sivusto uudestaan näkyviin.

Hankkeet tavoitteet

Kainuun ja Koillismaan alueet ovat saaneet kokea voimakkaimmin voimistuneiden maasuurpetokantojen kielteiset vaikutukset. Alueella onkin toteutettu viime vuosien aikana useita maasuurpetoihin, alkutuotantoon ja porotalouteen liittyviä hankkeita.

Alueella toteutettiin "Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisy" -niminen hanke. Tämän ylimaakunnallisen hankkeen tarkoituksena oli jatkaa edellisistä hankkeista saatujen kokemusten pohjalta petovahinkoja ennaltaehkäisevää työtä alkutuotannossa. Hankkeessa testattiin erilaisia teknologisia sovelluksia ja niiden käyttökelpoisuutta petovahinkojen ennaltaehkäisymenetelminä.

Porotalous uhkaa loppua kaakkoisella poronhoitoalueella osaltaan maasuurpetojen aiheuttamien tappioiden vuoksi. Pelkästään kahden eteläisimmän paliskunnan, Hallan ja Näljängän, alueilla on eloporojen määrä pudonnut muutaman vuoden aikana 45%. Poromäärien pudotessa etelässä, lisääntyvät petovahingot pohjoisempien paliskuntien alueilla. Petovahinkouhka kasvaa myös alkutuotannon tiloilla.

Porotalouden kärsimän tuskan lieventämiseksi hankkeessa testattiin ja kehitettiin edellisissä hankkeissa hyviksi koettuja, petovahinkojen vaikutuksia pehmentäviä keinoja.

Hankkeen tavoitteena oli lisäksi selvittää porotalouden nykytilaa ja arvioida tulevaisuutta erityisesti maasuurpetokysymyksen kannalta hankkeessa toteutettavan ”Porotalouden työhyvinvointi- ja tulevaisuusselvitys” - osion kautta. Tämän sosioekonomisen selvityksen toteutti hankkeelle Lapin yliopisto.

Hankkeen toimijoita ovat mm. hankealueen kunnat (Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Puolanka, Hyrynsalmi ja Suomussalmi), Paliskuntain yhdistys, hankealueen paliskunnat (Halla, Näljänkä, Hossa-Irni ja Kallioluoma), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, Suomen riistakeskus, Luonnonsuojelu ja Lapin Yliopisto. Hanketta hallinnoi Suomussalmen kunta.

Hanke päättyi 31.05.2014. Hankkeen kokonaisarvo oli 375 000 €. Hankkeen rahoitti täysimääräisesti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013. Rahoitus kanavoitui Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun ELY -keskusten kautta. Hankkeen loppuraportti 28.5.2014.

Kuvaus Sisältö
Hankeaika 1.3.2011 - 31.5.2014
Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti 385 000 euroa
Hankerahoitus 100 prosentin rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten kautta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013)
Hallinnoijakunta Suomussalmen kunta
Projektipäällikkö Juha Järvenpää